รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายสภาฯ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลเมืองหงส์ (สปสช.)
 
.
.
นางเศรนี บุญเหลี่ยม (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์)
ประธานกรรมการ
นายณรงค์ บุญเหลี่ยม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายบุญเลิศ ไชยชิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางบุญตา นงนวล (ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ)
กรรมการ
นายทองนาค สีถนัด (ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล)
กรรมการ
นายประยูร ชมภูสอ (ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล)
กรรมการ
นางจันทรา ข่าขันมะลี (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่)
กรรมการ
นางรัชนีกร เฉวียงหงส์ (อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้านในพื้นที่)
กรรมการ
นางนันทิยา หงส์ชารี (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
นายสว่าง โทนหงส์ษา (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
นายบุญเหลือ สุจิต (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
นายวิวรรธน์ หงส์มาลา (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
นายสาคร จิตพล (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
นายทวี แสงหัวช้าง (ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน)
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร (ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์)
กรรมการ/เลขานุการ
.
.
นางสุเพศ อรุณดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา คุณพิภาค
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวารุณี หงส์ทองคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมยุรี ถนัดค้า
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวธัญสุดา ศรีโยธี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุรัสกร เขจรภาพ
บุคลากร
นางเอราวัณ จันสด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
.
นางสำรวย พลอ่อนสา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรุณี ปิยนารถ
นักวิชาการคลัง
นางนภสร ศิริราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวรารักษ์ อุดรพรหมราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ.อ.อดิเรก บุญมีรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
.
นางสายหยุด ศรีษะนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอรชุน ชิณหงส์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางผกาแก้ว พรมตา
นักวิชาการศึกษา
.
นางมณี พืชสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
ส.อ.สุพจน์ สูงพล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอัญชลี จุลหงส์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
นางเดือน วงศ์ธรรม
เจ้าหน้าที่สันทนาการ
นางสุนีรัตน์ แก้วเหล่ายูง
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน