คำขวัญอาเซียน(AEC)

"หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community)"
 
 
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน