เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น

     
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

      
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

      
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล

      
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

      
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่

     
พระราชบัญญัติภาษีป้าย

     
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     
12
 
 
 
 
 
 
 
พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 

สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางบริการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
สามชุก
http://www.tawanbott.com/
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดท่าช้าง
กระดานสนทนา
แผนที่เขตเทศบาล
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
เขาพระทีวี
จังหวัด
พรบ.เทศบาล
เข้าสู่ระบบ