เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น

     

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

      

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

      

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล

      

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

      

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่

     

พระราชบัญญัติภาษีป้าย

     

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111