:::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ::::

 
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
 • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 • โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 • โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ข้อมูลทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) โดยมีนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลห ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เมื่อวันที่่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)โดยมีนางชฎาวรรณ ศรีมงคล ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลห ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำ"โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๒" ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทั้ง ๑๑ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำ"โครงการฝึกอบรมให้ค ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำ"โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒" ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทั้ง ๑๑ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำ"โครงการจัดทำเวทีปร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่ ...
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวหนองไผ่ ...
อ่านต่อ... 
 
สระหลวงหนองไผ่
สระหลวงหนองไผ่ ...
 สระหลวงหนองไผ่ ...
อ่านต่อ... 
 
วัดหนองไผ่พิทยราม
วัดหนองไผ่พิทยราม ...
 วัดหนองไผ่พิทยราม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
อ่านต่อ... 
 
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน ...
 วัดเขาดิน อำหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
more ...
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
 
มุมดาวน์โหลด
สายตรงนายก
วารสารออนไลน์
สายด่วนป้องกันภัย
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมอาเซียน