องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

     

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

      

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

      

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)

      

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลวง (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

      

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

      

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง (ต่อ)

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี