องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2566ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

 

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ พ.ศ.2561

 

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ(ฉบับที่ 6)

 

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

 

ประกาศ ก อบต.จ.นม. การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี