องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ พ.ศ.2561

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ(ฉบับที่ 6)

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

      

ประกาศ ก อบต.จ.นม. การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี