องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน

     

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565   จัดกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.หนองพลวง ร่วมกับอำเภอจักราชและหน่วยงานราชการ  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ,ปลัดอำเภอประจำตำบล,เจ้าหน้าที่ อบต.หนองพลวง , ครู กศน., พัฒนาชุมชน , เกษตรอำเภอ  เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมคิด วิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน  เพื่อรวบรวมเป็นกรอบแนวทางการป้องกัน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน


การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน

     

เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2565   ประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน  โดยมีนายก  อบต.หนองพลวง ร่วมกับราชภัฏนครราชสีมา   และครัวเรือนยากจน ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นให้มีการปลูกผักในครัวเรือน


อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต

      

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน

     

การเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี