องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ผู้บริหาร  |  สภา อบต.หนองพลวง  |  บริหารงานท้องถิ่น  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายอุทัย ใช้ช้าง
ประธานสภา อบต.หนองพลวง
สิบเอกอาจศึก ศรีทองสุข
เลขานุการสภา อบต.หนองพลวง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง
รองประธานสภา อบต.หนองพลวง
นายกมล เคว้งกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสังเวียน ชัยชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายณรงค์ ทัดทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางโสภา แก่งทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายพิทักษ์ บ่อพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายถวัลย์ ร่มมะเริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายฉลวย เนตรทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายสุวัจน์ พกกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางสิริวิภา ฉลาดกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายอุทัย ใช้ช้าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายตวงสิทธิ์ รุ้งพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายชัยศิลป์ พกกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นายสมคิด ขุนทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นางสมพิศ กรึ่มพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายกิตติชาติ บ่อพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี