องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ผู้บริหาร  |  สภา อบต.หนองพลวง  |  บริหารงานท้องถิ่น  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายนิพนธ์ เพิ่มพูล
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)ระดับต้น
0819772261
นางสาวนันทพัทธ์ ช่างหนอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0822986161
นางสาวสุธิดา ชูชีวา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0623457978
ว่าง
นิติกร(ปก./ชก.)
นางทองม้วน ใจเสงี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0861228331
นายธนพล สีแก
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0934477038
นางสาวจันทนา หีบแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภนาพร สานคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบรรชร ชำนาญหมอ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา ท้องพิมาย
ภารโรง
นางสาวอุมารินทร์ เนตรทองหลาง
คนงาน
นายณฐพงศ์ มาลี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายศุภกิจ ใช้ช้าง
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี