องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ผู้บริหาร  |  สภา อบต.หนองพลวง  |  บริหารงานท้องถิ่น  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางสาวปิยพร จันทวีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น
0956182215
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)
นางลัดดาวัลย์ พุดขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0902616715
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (ว่าง)
นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวพรม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
0902537915
นางสาวพัชรี รอดประพัฒน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
0981038087
นางสาวชนิดา เนตรทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑาภัทร นวลสกุลนิภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี