องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่นี่
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  แนวทางการพัฒนา
 
1) จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
3) ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
4) การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในชุมชนและท้องถิ่น
5) ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทการชุมชน
6) การผังเมืองรวมของหมู่บ้านและการผังเมืองรวมของตำบล
7) ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน เหมืองดาดคอนกรีต โคมไฟฟ้า บล็อกคอนเวิร์ด ฯลฯ ให้ใช้การได้อยู่เสมอ
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี