องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
        ตำบลหนองพลวงเดิมขึ้นกับ อำเภอพิมาย ตำบลหนองระเวียง เมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จึงได้แยกมาเป็นตำบลหนองพลวงเมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้ชื่อว่าเป็นตำบลหนองพลวงเพราะมีบ้านหนองพลวงตั้งอยู่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่ พูดภาษาไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ  อำเภอจักราช ประกอบด้วย 16 หมู่บ้านได้แก่ บ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 2  บ้านหนองแมว หมู่ที่ 3 บ้านโคกพระหมู่ที่ 4 บ้านโคกพระหมู่ที่ 9 บ้านขามทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 บ้านม่วง หมู่ที่ 7 บ้านบุ  หมู่ที่ 8 บ้านบุหมู่ 16 บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12 บ้านน้อย หมู่ที่ 13 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 14 บ้านดอน หมู่ที่ 15 และบ้านบุ หมู่ที่ 16
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี