องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567