องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
ผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการติดตาม เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง การลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     นายสัญญา ชื่นเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วย นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย นางสาวณคยา สาประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง การลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ปปช ติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา