องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฏมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คู่มือกลาง การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.พุเตย
คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สินค้าอันตราย ที่มีคำสั่งห้ามจำหน่าย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กำหนดให้ (มาตรา 3)
ลักษณะของโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม
เรื่องร้องเรียนแบบไหนที่ สคบ. ไม่รับร้องเรียน
บทลงโทษผู้ละเมิดสินค้า ห้ามขาย จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
ขั้นตอนการร้องเรียน จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
เขียนคำร้องอย่างไร จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ระบบคู่มือประชาชน Center
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา