องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นายชม ผิวเงิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 089-6397786
นายบุญมี เทินสระเกษ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 097-9635576
นางสาวบุปผา โคตรก้ำพี้
เลขานุการสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เบอร์ติดต่อ 061-9762904
นางเกษร กองเกิด
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ 086-9312320
นายศิริชัย พินทะกัง
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ 080-8069729
นางสาวบุปผา โคตรก้ำพี้
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ 061-9762904
นายชม ผิวเงิน
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ 089-6397786
นายบุญมี เทินสระเกษ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ 097-9635576
นางหอมจันทร์ นันดา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ 093-6922192
นางดาว แสงจันทร์
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ 081-0468655
นายสมบัติ ดิษฐ์จ้อย
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ 087-7377279
นายชัชวาล ทวีขวัญ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 10
เบอร์ติดต่อ 086-2046388
นายธีระนิตย์ ศรีมูลตรี
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 12
เบอร์ติดต่อ 089-2425384
นางสาวนิตยา โชติพรม
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ 090-1161518
นางสมหวัง ลิ้นปรุ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 13
เบอร์ติดต่อ 081-0433396
นายประสงค์ สาประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 14
เบอร์ติดต่อ 086-9306909
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา