องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 061-3308600
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์
รองปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 061-3308600
นางสาวณคยา สาประเสริฐ
ผอ.กองสวัสดิการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 061-6165390
นางสาวญาณาธิป พงษาโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 089-4133230
นายณัฐนันท์ แก้วเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 084-4598832
นางสาวณคยา สาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 061-6165390
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา