องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นางสาวณคยา สาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสัมคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไป
นางกสิมา เกษศาคร
นักทรัพยากรบุคคล
นายนิคม รามหริ่ง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพรรณี เงินโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรนิชา ทองสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
นายทิพยสรรค์ ดอนแถลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวีรยุทธ ปาเตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเติม ศรีเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวสันต์ คำมั่น
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายพิชิตศักดิ์ คำภีระ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชิต กันปุย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเตย บุญมาก
แม่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา