องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์
รองปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
สิบโท ทรงพล อ่ำฟัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพาวดี ศักดิ์คะทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิคม รามหริ่ง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางกสิมา เกษสาคร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพรรณี เงินโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัควลัญชญ์ พงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายทิพยสรรค์ ดอนแถลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวีรยุทธ ปาเตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายวสันต์ คำมั่น
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายพิชิตศักดิ์ คำภีระ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชิต กันปุย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเตย บุญมาก
แม่บ้าน
นายเติม ศรีเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิตยา แก้วดอนไพร
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพรรณวดี นามแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายวิเชียร คำแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวน้ำทิพย์ คชประดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา