องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นางสาวญาณาธิป พงษาโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนณิชากาญจน์ ธีรนัยสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร เก่งนอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอธิฐาน โพธิ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางพรรธิภา ศรีมา
นักวิชาการคลัง
นางสาวบุษยา โชติพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสายใจ มานุช
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา