องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
     พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีตลอดปี
2. ส่งเสริมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนผลิตภัณฑ์ การค้าการลงทุนให้พึ่งตนเองได้ และมีรายได้ตลอดทั้งปี
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และการบริหารจัดการ ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. จัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเสริมสร้างให้มีรายได้ตลอดปี
2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย ให้น่าอยู่ มีสถานที่พักผ่อน เพิ่มเติม สนามกีฬา          
3. การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและสาธารณูปโภคครบครัน
4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการจัดความรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ มีความเจริญก้าวหน้า
5. จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นโดยการช่วยคิด ช่วยทำ
6. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา