องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)
ระบบข้อมูลบุคลากร (HR)
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
• ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
  - เจ้าพนักงานการคลัง
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักบริหารงานการคลัง
- นักบริหารงานการศึกษา
- นักบริหารงานช่าง
- นักบริหารงานท้องถิ่น
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- นักประชาสัมพันธ์
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นายช่างเขียนแบบ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างผังเมือง
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
- นิติกร
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรโยธา
 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา