•  
  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
  54321
  1. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม
  2. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
  3. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
  4. เทศบาลมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
  5. เทศบาลมีการแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
  6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
   
  ความพึงพอใจการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
  54321
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา, ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี, ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้อ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ( พัฒนาส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน, พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ )
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ( ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย, พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา การจราจรและคมนาคมขนส่ง)
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ( ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย, พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา การจราจรและคมนาคมขนส่ง)
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ( บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง การป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย, การพัฒนา ส่งเสริม พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ )
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ( ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น, ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร, ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น, พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ )