หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า

      ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า.
ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า

      ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า.....
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า (เพิ่มเติม)

     ***** ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า  (เพิ่มเติม)
*****
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า  เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า

      ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า.....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ปี 2557

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๗

                  ด้วยเทศบาลตําบลหนองหว้า  อําเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

     เทศบาลตำบลหนองหว้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558

     เทศบาลตำบลหนองหว้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

     เทศบาลตำบลหนองหว้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

12
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย