หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
ความหมาย....ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง ปลูกสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี มาตรา 40 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ กำหนดไว้เป็น 2 กรณี หากเจ้าของสินทรัพย์อันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของที่ดินนั้นก็เป็นผู้เสียภาษี…….แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆเป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี....... ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม

- ถ้าไม่ชำระภาษีหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลา ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ
- ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีค้าง
- ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5ของภาษีค้าง
- ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีค้าง

ภาษีป้าย
“ป้าย”...หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือเพื่อโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินรายการแสดงภาษีป้าย (ภ.ป.1)
- ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน “มีนาคม” ของทุกปี
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย