หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
กิกรรมวันแม่แห่งชาติ 55

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่  12 สิงหาคม  2555  ผู้ทรงเป็นต้นแบบแม่แห่งแผ่นดินและในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและปรากฏในพระราชดำริของพระองค์  อันทรงคุณประโยชน์ย่างมากมายแก่พสกนิกรชาวไทย  และเพื่อให้พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนในตำบลหนองหว้า  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม

          เทศบาลตำบลหนองหว้า  จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น  และเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฎแก่ประชาชนถือปฏิบัติและตระหนักในการสร้างคุณงามความดี  ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบศิลธรรม  คุณธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย