หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2556
 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าแห่งตนและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสูงอายุในท้องถิ่น
 3. เพื่อให้บุตรหลานของผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงออกซึ้งความเคารพนับถือและความกตัญญูกตเวที
 4. เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย