หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหว้า ประจำปี 2556
  1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของท้อนถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  2. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น
  3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มีชื่่อเสียง
  4. เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดี แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้เกิดการรักใคร่สามัคคีกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย