หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 

"หน่วยกู้ชีพตำบลหนองหว้า”  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้าและพื้นที่ใกล้เคียง ในเข้าถึงบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลที่เหมาะสมหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยการช่วยเหลือผู้ป่วย/รับ-ส่ง ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นประจำหน่วยกู้ชีพตำบลหนองหว้าที่รวดเร็ว โดยอยู่ในการควบคุม กำกับของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหว้าและเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลหนองหว้า ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี และโรงพยาบาลอุดรธานี
บุคลากรหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองหว้า ประกอบด้วย
1. นายบัญญัติ  คำบุดดา
2. นายหนุ่ม  จันสุทา
3. นายประดิษฐ์
  ยาโย
4. นายภูษิต
   ศรีเสนา
5. นายบุญเพ็ง
  มากมูล
6. นายสถาพร
  แก้วภู
7. นายบุญแสง
  โคตรมณี
8. นายสวาท
  พานเมือง
9. นายนิคม
  แซ้นสีดา
10. นายสมจิตร  เรียมแสน
11. นายพิทักษ์
  เกษมจิตร
12. นายคำปน
  ยาโย
13. นายสนั่น
  ศรีจุมพล
14. นายสัมฤทธิ์
  รัตนจุล
15. นายประมวล  เนตรภักดี


 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย