ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองโพธาราม ถนนหน้าเทศบาล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-1267 โทรสาร 0-3223-3204 E-mail : info@photharam.go.th คำขวัญเมืองโพธาราม "คนสวยโพธาราม งดงามน้ำใจ ค่ายหลวงบ้านไร่ หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนนุ่นชั้นนำ ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน งามตุ๊กตาน่าพิศ จิตกรรมฝาผนัง หนองโพดังนมสด เลิศรสผักกาดหวาน" 

 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
เทศบาลเมืองโพธาราม โดยการนำของนายวารี จันเกษม นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายที่จะกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ชุมชน เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ จึงได้จัดงบประมาณ ตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารหลังใหม่ โดยสร้างเป็นห้องอลูมิเนียมติดกระจกขนาด 80 ตารางเมตร นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมา ติดตั้งในศูนย์การเรียน ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์นี้ จำนวน 21 เครื่อง เพื่อให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน ในชุมชนได้นำ  ความรู้และเครื่องมือในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
 
ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเทศบาลเมืองโพธาราม  ได้ทำข้อตกลงในความร่วมมือที่จะพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนระหว่างปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ บริษัท TOT สำนักงานใหญ่ โดย “ ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์”        นี้อยู่ในรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระยะที่ 2 ปี 2552 จำนวน 100 ศูนย์ ในลำดับที่ 86 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 
ดังนั้น หากประชาชนท่านใดที่มีความสนใจจะใช้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์” ก็สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ใต้อาคารหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ โดยระเบียบการใช้ศูนย์บริการแห่งนี้มีดังนี้
 
ระเบียบการใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวัดไทรอารีรักษ์
 
เพื่อให้การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดี       ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการ ดังนี้ คือ
ข้อ 1 กำหนดการเปิดบริการ เปิดบริการทุกวัน ในเวลา 08.30 น.-20.00 น.
ข้อ 2 การใช้บริการทุกครั้งต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และห้ามใช้บัตรผู้อื่นหรือให้บัตรแก่ผู้อื่นมาใช้บริการโดยเด็ดขาด
ข้อ 3 ในกรณีที่บัตรสมาชิกเดิมสูญหายให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรสมาชิกใหม่ โดยเสียค่าทำบัตรใหม่ 5 บาท
ข้อ 4 ผู้ใช้บริการต้องเขียนชื่อ-สกุล ลงในสมุดลงเวลาการใช้บริการทุกครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
ข้อ 5 ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จะให้บริการท่านละ 1 ชั่วโมงต่อการใช้บริการหนึ่งครั้ง
ข้อ 6 ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าหรือสัมภาระเข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ฯ หากท่านนำมาและเกิดการสูญหายทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น
ข้อ 7 ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ หรือติดตั้งโปรแกรมลงในฮาร์ดดิสก์
ข้อ 8 ห้ามเปิดเว็บไซต์ ลามก อนาจาร หรือเว็บไซต์ที่ขัดศีลธรรมอันดี
ข้อ 9 ห้ามเล่นเกม ( เกมที่ไม่เหมาะสม)
ข้อ 10 ห้ามส่งเสียงดัง หรือหยอกล้อกันในศูนย์การเรียนรู้ฯ
ข้อ 11 ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าศูนย์การเรียนรู้ฯ
ข้อ 12 หากพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดหรือไม่ทำงาน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ข้อ 13 ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ
ข้อ 14 กรณีที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็สามารถใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ได้
 
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ มีดังนี้
 
1.       ตักเตือน
2.       ตัดสิทธิ์การใช้ในชั่วโมงนั้นทันที
3.       ให้ออกจากห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ
4.       ตัดออกจากการเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ
5.       หากฝ่าฝืนระเบียบและทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย ผู้ฝ่าฝืนระเบียบต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของราคาค่าซ่อม
 
อัตราค่าบริการ
ภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เสียค่าบริการ
นักเรียน นักศึกษา เสียค่าบริการ 5 บาทต่อชั่วโมง
ประชาชนทั่วไป   เสียค่าบริการ 10 บาทต่อชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม
infographics
facebook
ศูนย์ดำรงธรรม
ลงนามถวายพระพร
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดราชบุรี
สถ.ท้องถิ่น
hotmail
ศาลปกครอง
สตง.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
กรมอาเซียน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สำนักงาน กพ.
ททท
กรมอุตุวิทยา
กรมการค้าภายใน
Otop
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ืิnbt
Thai PBS
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
คม ชัด ลึก
ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง