องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

 
   
 

 1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงดำเนินการโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

...

 

 

2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง  รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงผ่านการรายงานติดตามผลแผนพัฒนา เผยแพร่ผ่านทาง http://www.nongphluang.go.th/และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

 


3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย

ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่


ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบเดิม-  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

http://www.nongphluang.go.th/index.php?op=4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
-  การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลวงควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระดับแท่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

 

 
6. ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติรายชื่อพนักงาน อบต.หนองพลวง


 7. ระบบสารเทศสำหรับการแชร์ข้อมูลภายนอก

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงแชร์ข้อมูลภายให้หน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางดังนี้ไลน์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
เพจ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
E-mail : nongphluang@gmail.com
คลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมลให้ อบต.หนองพลวง

8. ระบบสารสนเทศการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
9. ระบบ Back Office ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ระบบ Back Office องค์การบริหารส่วนตำบลพนองพลวง

 
10. ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


สาระดี ๆ จากศาลปกครองศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองพลวงคลังข่าวมหาดไทยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

 

 
 
 
 
 
 
 
 


วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.หนองพลวง
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
เริ่มแชท